Stockholm Centre for Commercial Law

Arbetsordning för Centrum för kommersiell rätt i Stockholm (Stockholm Centre for Commercial Law)

antagen av styrelsen i mars 2006

Ladda ner Centrets stadgar och arbetsordning här: Stadgar & Arbetsordning (oktober 2006) (öppnas i nytt fönster)

Styrelsen

§ 1 Kallelse med förslag till dagordning och tillhörande handlingar skall sändas ut till styrelseledamöterna på e-post senast fredagen före styrelsesammanträdet. Är den fredagen helgdag eller dag före helgdag, skall utsändningen i stället ske senast dagen före sådan dag.

Föreståndaren, vice föreståndare och ordföranden i särskilda utskottet har närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträden och skall kallas till sådana sammanträden. Styrelsen kan för särskilt fall bestämma att även annan har sådan rätt.

Föreståndaren är föredragande inför styrelsens beslut, om inte föreståndaren med styrelsens godkännande för särskilt fall utser annan till föredragande.

Över styrelsesammanträde skall det föras protokoll av den som styrelsen utser. Styrelseledamot, föreståndaren, vice föreståndare och ordföranden i särskilda utskottet har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet. Protokollet skall undertecknas av protokollföraren och justeras av ordföranden och en av styrelsen utsedd justeringsman.

Har ordföranden förhinder, träder den till levnadsålder äldste styrelseledamoten i hans eller hennes ställe, om inte styrelsen utser någon annan att göra det.

Styrelsen kan vid enhällighet fatta beslut per capsulam.

§ 2 Föreståndaren skall för varje kvartal presentera en ekonomisk rapport för styrelsen.

Styrelsen skall för varje verksamhetsår efter förslag från föreståndaren besluta en budget.

Föreståndaren skall lämna förslag till verksamhetsberättelse.

Föreståndaren

§ 3 Föreståndaren får besluta om seminarieverksamhet och liknande om kostnaderna för Centret beräknas inte överstiga 75 000 kr, exklusive moms, per tillfälle. Föreståndaren får besluta om mindre projekt, resor och liknande om kostnaderna för Centret beräknas inte överstiga 25 000 kr, exklusive moms, per projekt eller tillfälle. Planerade arrangemang skall fortlöpande anmälas till särskilda utskottet.

Föreståndaren får besluta att ansöka om och ta emot bidrag för sådant arrangemang som avses i närmast föregående stycke under förutsättning att det ansökta beloppet inte överstiger 75 000 kr per tillfälle.

Föreståndaren får besluta om redovisning och förklaringar till bidragsgivare och att rekvirera bidragsmedel.

Föreståndaren får besluta om anställning av Centrets forskningsassistent och amanuens. Föreståndaren får vidare besluta om tillfällig anställning av annan för särskilda arbetsuppgifter om kostnaden för Centret beräknas understiga 50 000 kr per år och person. Föreståndaren får utse annan att vara arbetsledare för sådan anställd.

Vice föreståndare

§ 4 Vice föreståndare utses efter förslag av föreståndaren. Vice föreståndare utses tills vidare, om det inte finns särskilda skäl för annat. Styrelsen kan efter hörande av föreståndaren besluta att en utsedd person inte längre skall vara vice föreståndare.

Särskilda utskottet

§ 5 Styrelseledamot, föreståndaren och vice föreståndare kan, liksom annan lämplig person, utses till ledamot av särskilda utskottet. Ledamöter utses tills vidare, om det inte finns särskilda skäl för annat. Styrelsen kan besluta att en utsedd person inte längre skall vara ledamot av särskilda utskottet.

Föreståndaren biträder särskilda utskottet i dess arbete.

Särskilda utskottet sammanträder på kallelse av ordföranden. På begäran av annan ledamot eller av föreståndaren skall ordföranden kalla till sammanträde med särskilda utskottet. Kallelse med förslag till dagordning och tillhörande handlingar skall sändas ut till ledamöterna på e-post senast fredagen före sammanträdet. Är den fredagen helgdag eller dag före helgdag, skall utsändningen i stället ske senast dagen före sådan dag.

Föreståndaren och vice föreståndare har närvaro- och yttranderätt vid sammanträden med särskilda utskottet och skall kallas till sådana sammanträden. Särskilda utskottet kan för särskilt fall bestämma att även annan har sådan rätt.

Ordföranden är föredragande inför särskilda utskottets beslut, om inte ordföranden med särskilda utskottets godkännande för särskilt fall utser annan till föredragande.

Över sammanträde med särskilda utskottet skall det föras protokoll av den som särskilda utskottet utser. Ledamot i särskilda utskottet, föreståndaren och vice föreståndare har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet. Protokollet skall undertecknas av protokollföraren och justeras av ordföranden och en av särskilda utskottet utsedd justeringsman.

Har ordföranden förhinder, träder den till levnadsålder äldste ledamoten i hans eller hennes ställe, om inte styrelsen utser någon annan att göra det. Har styrelsen inte utsett någon annan, kan särskilda utskottet göra det.

Särskilda utskottet kan vid enhällighet fatta beslut per capsulam.

§ 6 Särskilda utskottet får besluta om seminarieverksamhet och liknande om kostnaderna för Centret beräknas understiga 75 000 kr, exklusive moms, per tillfälle.

Särskilda utskottet får besluta om att ansöka om och ta emot bidrag för specifika projekt under förutsättning att det ansökta beloppet inte överstiger 500 000 kr per projekt. Bidragsansökningar skall fortlöpande anmälas till styrelsen. Innan bidrag söks för projekt av större eller strategisk betydelse skall dock projektet beslutas av styrelsen.

Särskilda utskottet får besluta om publicering i Centrets namn av mindre verk avseende dokumentation av genomförda seminarier eller liknande. Beslutade publiceringar skall fortlöpande anmälas till styrelsen.

Särskilda utskottet får besluta om redovisning och förklaringar till bidragsgivare och att rekvirera bidragsmedel.

Vetenskapliga rådet

§ 7 Enligt stadgarna är ledamöterna i styrelsen och särskilda utskottet, ledarna för forskningsavdelningarna och föreståndaren ledamöter i vetenskapliga rådet. Övriga ledamöter utses tills vidare, om det inte finns särskilda skäl för annat. Styrelsen kan besluta att en sådan utsedd person inte längre skall vara ledamot av vetenskapliga rådet.

Ordföranden i särskilda utskottet är ordförande i vetenskapliga rådet. Har ordföranden förhinder, träder den till levnadsålder äldste ledamoten i särskilda utskottet i hans eller hennes ställe, om inte särskilda utskottet utser någon annan att göra det.

Vetenskapliga rådet sammanträder på kallelse av ordföranden. På begäran av styrelsen eller ledamot i särskilda utskottet skall ordföranden kalla till sammanträde med vetenskapliga rådet. Kallelse med förslag till dagordning och tillhörande handlingar skall sändas ut till ledamöterna på e-post senast fjorton dagar före sammanträdet.

Vetenskapliga rådet kan bestämma att annan än ledamot har närvaro- och yttranderätt vid sammanträde med vetenskapliga rådet. Ordföranden bestämmer vem som är föredragande.

Över sammanträde med vetenskapliga rådet skall det föras protokoll av den som vetenskapliga rådet utser. Protokollet skall undertecknas av protokollföraren och justeras av ordföranden och en av vetenskapliga rådet utsedd justeringsman.

Vid beslut har ordföranden utslagsröst vid lika röstetal, utom vid val då lottning skall avgöra.

Forskningsavdelningar

§ 8 Enligt stadgarna är det styrelsen som inrättar forskningsavdelningar och utser en ledare för varje avdelning. Avdelningsledare utses tills vidare, om det inte finns särskilda skäl för annat. Styrelsen kan besluta att upplösa en forskningsavdelning eller att en utsedd person inte längre skall vara avdelningsledare.

Varje forskningsavdelning bestämmer själv sin sammansättning och sina arbetsformer.

§ 9 Avdelningsledare får för forskningsavdelningens behov besluta om anskaffning av litteratur, utgifter för seminarier och forskningsavdelningens möten och liknande till ett belopp om sammanlagt högst 40 000 kr, exklusive moms, per kalenderår. För beslutanderätten gäller följande villkor. Beslutet får inte avse arvode, lön eller liknande ersättning. Beslutet får inte avse utbetalning till beslutsfattaren. Innan litteratur anskaffas skall samråd ske med Centrets biblioteksansvariga. Inköpt litteratur skall märkas med Centrets namn (stämpel finns hos Centrets kansli) och efter användning infogas i Centrets bibliotek eller i vart fall hållas åtskild från andra boksamlingar. Centrets riktlinjer för representation, förtäring och gåvor skall följas.

Avdelningsledare får, om forskningsavdelningen disponerar över erforderliga medel, besluta att genomföra seminarier och liknande under förutsättning att kostnaden (inklusive externa bidrag) beräknas understiga 25 000 kr, exklusive moms, per tillfälle. Planerade arrangemang skall fortlöpande anmälas till särskilda utskottet.

Avdelningsledare får besluta att hos Advokatvännerna ansöka om och ta emot bidrag för sådant arrangemang som avses i närmast föregående stycke. Kontakterna med Advokatvännerna skall dock skötas av Centrets kansli. Avdelningsledare får vidare efter samråd med föreståndaren besluta att för forskningsavdelningens verksamhet i övrigt ansöka om och ta emot bidrag.

Avdelningsledaren för forskningsavdelningen för skiljeförfarande och annan tvistelösning får för forskningsavdelningens verksamhet, inklusive forskningsavdelningens bibliotek, besluta om användningen av de medel som finns på det konto (nr 70103004) som tillhört Vetenskapliga institutet för skiljedomsrätt vid Stockholms universitet och de medel som finns på kontot (nr 1217002) för s.k. Cassel-medel avsedda för forskningsavdelningens bibliotek. Beslutet får dock inte avse arvode, lön eller liknande ersättning. Beslutet får inte avse utbetalning till beslutsfattaren. Centrets riktlinjer för representation, förtäring och gåvor skall följas.

§ 10 Vid seminarier och liknande som arrangeras av forskningsavdelning skall – med en till situationen förnuftig anpassning – följande riktlinjer iakttas beträffande deltagare från advokatbyråer:

  1. När Advokatvännerna finansierar arrangemanget skall Advokat­vännerna erbjudas platser att besättas av personer i Advokatvänner­nas val från byråer ingående i Advokatvännerna.
  2. När arrangemanget inte finansieras av Advokatvännerna skall Advo­kat­­vännerna ändå erbjudas ett mindre antal platser som får besättas av personer i Advokatvännernas val från byråer ingående i Advokatvännerna. Advokatvännerna är beredda att betala eventu­el­la måltidskostnader för dylika personer.
  3. Det föregående skall självfallet inte påverka möjligheten att i arrange­manget engagera en person från en advokatbyrå att med­verka som föredragshållare eller att inbjuda en sådan person att delta i arrangemanget som är särskilt sakkunnig på området i fråga och kan förväntas bidra till arrangemanget.

Senior Visiting Fellows och Visiting Fellows

§ 11 Till Centret kan knytas Senior Visiting Fellows för att etablera ett varaktigt samarbete för att främja forskning av gemensamt intresse.

Till Senior Visiting Fellow kan utses rättsvetenskapsman som är eller har varit verksam vid universitetet eller högskola utanför eller inom Sverige och person verksam utanför universitet och högskola som besitter förmåga till vetenskaplig forskning.

Senior Visiting Fellow utses av styrelsen efter förslag av särskilda utskottet.

Ställningen som Senior Visiting Fellow kan när som helst frånträdas. Styrelsen kan också besluta att ställningen som Senior Visiting Fellow skall upphöra. För varje Senior Visiting Fellow utses en vetenskaplig kontaktperson inom Centret, som skall verka för att utveckla samarbetet.

Till Centret kan knytas Visiting Fellows för att etablera ett samarbete med yngre forskare för att främja forskning av gemensamt intresse.

Till Visiting Fellow kan utses forskarstuderande, yngre forskare eller person, som bedöms ha intresse för och förmåga till vetenskaplig verksamhet, för den tid personen har löpande kontakter med Centret.

Visiting Fellow utses av särskilda utskottet.

Biblioteksansvarig

§ 12 Styrelsen kan för vården av Centrets bibliotek utse en eller flera att vara biblioteksansvariga. Biblioteksansvarig utses tills vidare, om det inte finns särskilda skäl för annat. Styrelsen kan besluta att en utsedd person inte längre skall vara biblioteksansvarig.

Biblioteksansvarig för Centrets bibliotek får besluta om användningen av de medel som finns på kontot (nr 1311302) för s.k. Cassel-medel avsedda för Centrets bibliotek.

Internationell sekreterare

§ 13 Styrelsen kan utse en eller flera att vara internationell sekreterare med uppgift att främja Centrets internationella kontakter och den komparativa forskningen. internationell sekreterare utses tills vidare, om det inte finns särskilda skäl för annat. Styrelsen kan besluta att en utsedd person inte längre skall vara internationell sekreterare.

Undertecknande av handlingar

§ 14 Ordföranden i styrelsen får för Centrets räkning underteckna handlingar.

Föreståndaren får för Centrets räkning underteckna handlingar. Föreståndaren får för särskilt fall utse annan att göra det.

Ordföranden i särskilda utskottet får för Centrets räkning underteckna ansökningar om bidrag, rekvisition av bidrag och redovisning och förklaringar till bidragsgivare.