Stockholm Centre for Commercial Law

STADGAR FÖR CENTRUM FÖR KOMMERSIELL RÄTT I STOCKHOLM

(STOCKHOLM CENTRE FOR COMMERCIAL LAW)

vid Stockholms universitet, fastställda av rektor 2000‑09‑21 efter godkännande av Juridiska fakultetsnämnden 2000‑09‑11 med komplettering Juridiska fakultetsnämnden (del) 2000‑09‑19, senast ändrade av rektor 2006‑10‑05 efter godkännande av Juridiska fakultetsnämnden 2006‑09‑04.

Ladda ner Centrets stadgar och arbetsordning här: Stadgar & Arbetsordning (oktober 2006) (öppnas i nytt fönster)

Namn, ändamål och verksamhet

§ 1 Centrets namn är ”Centrum för kommersiell rätt i Stockholm”, på engelska ”Stockholm Centre for Commercial Law”.

Centret har till uppgift att främja forskning och forskarutbildning inom affärsjuridiken i vid bemärkelse.

Centret hör till Juridiska institutionen vid Stockholms universitet och står under överinseende av Juridiska fakultetsnämnden vid samma universitet.

I sin verksamhet skall Centret eftersträva samarbete med inom intresseområdet verksamma läroanstalter, institutioner, organisationer och myndigheter, såväl inom som utom landet.

§ 2 Det ligger inom ramen för Centrets uppgift att

  • ta initiativ till, leda eller samordna forskningsprojekt samt offentliggöra och sprida resultaten därav,
  • insamla och bearbeta forskningsmaterial samt
  • anordna vetenskapliga föreläsningar, seminarier och symposier.

Organisation

§ 3 Centret skall ha en styrelse bestående av fem till tio ledamöter, utsedda för en tid av tre år. Ledamöterna utses av rektor efter förslag av fakultetsnämnden.

Avgår en ledamot under mandatperioden utses på samma sätt en ny ledamot i hans eller hennes ställe för återstoden av perioden.

Styrelsen utser inom sig en ordförande.

§ 4 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. På begäran av annan styrelseledamot eller av föreståndaren skall ordföranden kalla till sammanträde. Styrelsen är beslutför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid val då lottning skall avgöra.

§ 5 Rektor utser efter förslag av fakultetsnämnden en av styrelsen föreslagen föreståndare för en tid av tre år åt gången. Föreståndaren, som skall ha vetenskaplig kompetens eller i övrigt bedöms lämplig för uppdraget, har hand om, leder och övervakar den löpande verksamheten vid Centret.

Prefekten vid Juridiska institutionen kan efter förslag av styrelsen besluta att föreståndaren skall erhålla arvode. Beslutat arvode bekostas av Centrets medel och utanordnas av Stockholms universitet.

Styrelsen kan utse vice föreståndare.

§ 6 Styrelsen utser ett särskilt utskott bestående av lägst två och högst fem ledamöter, varav en utses till ordförande som vid lika röstetal har utslagsröst, utom vid val då lottning skall avgöra. Minst två ledamöter skall ha vetenskaplig kompetens. Det särskilda utskottet är beslutfört med minst hälften av ledamöterna.

Det särskilda utskottet har ett särskilt ansvar för

  • finansieringen av verksamheten inom Centret,
  • samordningen av forskningsavdelningarnas vetenskapliga verksamhet,
  • att forskning och forskningsprojekt initieras och samordnas inom Centrets ram, att forskningen bedrivs i samverkan med det omgivande samhället och berör angelägna frågor av rättslig karaktär och att forskningen bedrivs i samverkan mellan företrädare för olika juridiska discipliner och även tvärvetenskapligt, när frågorna kräver en mera allsidig belysning,
  • att information om forskning och forskningsresultat sprids inom och utanför det vetenskapliga samfundet och
  • att internationella kontakter och samarbete främjas.

§ 7 Inom Centret kan det finnas forskningsavdelningar för olika inriktningar av den kommersiella rätten. Styrelsen inrättar forskningsavdelningar och utser en ledare för varje avdelning.

Inom Centret finns det ett vetenskapligt råd för övergripande vetenskapliga frågor inom Centrets ram. Ledamöterna i styrelsen och särskilda utskottet, ledarna för forskningsavdelningarna och föreståndaren är ledamöter i vetenskapliga rådet. Styrelsen utser övriga ledamöter i vetenskapliga rådet.

§ 8 Centret får för att bekosta sin verksamhet, generellt eller för särskilt ändamål, t.ex. visst forskningsprojekt, publicering eller bokanskaffning, söka och ta emot anslag från enskilda personer, institutioner, företag eller andra.

§ 9 Centrets medel förvaltas av Stockholms universitet.

För Centret skall föras erforderliga räkenskaper. Översiktlig redovisning skall införas i den årliga verksamhetsberättelsen.

Attesträtt föreligger för styrelsen, föreståndaren eller den person styrelsen utser.

Centrets verksamhetsår omfattar tiden 1 januari-31 december.

§ 10 Centrets styrelse skall för varje verksamhetsår avge en verksamhetsberättelse till fakultetsnämnden.

Beslutanderätt

§ 11 Styrelsen fattar beslut för Centret, bl.a. om användningen av Centrets medel. Styrelsen får överlåta åt föreståndaren, särskilda utskottet eller annan att fatta beslut för Centret.

Föreståndaren får fatta beslut för att bedriva den löpande verksamheten enligt styrelsens anvisningar och riktlinjer.

Styrelsen skall besluta en arbetsordning med nödvändiga bestämmelser om beslutanderätt.

Stadgeändring

§ 12 Centrets styrelse äger genom beslut varom fler än hälften av ledamöterna förenar sig ändra dessa stadgar. Beslut om ändring skall för att vara gällande godkännas av fakultetsnämnden och rektor.

§ 13 Upplöses Centret skall rektor, innan så sker, bestämma hur med Centrets eventuella medel skall förfaras för att Centrets uppgift om möjligt även fortsättningsvis skall kunna gagnas.