Stockholm Centre for Commercial Law

Maria Nääv

Doktorand / Civilrätt

Forskningsområden: Skadeståndsrätt, Allmän rättslära

Intersektionalitet och förbudet mot diskriminering

Projektet berör diskrimineringsrätten i vid bemärkelse, men adresserar särskilt det civilrättsliga förbudet mot diskriminering och vår rättsförståelse om vad diskriminering egentligen innebär. Jag avser problematisera den civilrättsliga likhetsprincipen i ljuset av diskrimineringslagstiftningen som är tillkommen med utgångspunkten att strukturer är normativt relevanta. I min studie undersöks skyddet mot diskriminering genom en intersektionell analys. Intersektionalitetsteori är ett analytiskt hjälpmedel som används för att studera hur olika former av diskriminerande maktordningar samverkar i ett samhälle. Utgångspunkten för mitt arbete är att kritiskt studera diskrimineringsrätten med premissen att det förekommer diskriminering som uppträder på flera grunder simultant, eller med andra ord att diskrimineringsgrunderna har inbördes relationer i vilka de samverkar på olika sätt och ibland också ställs i konkurens mot varandra.

Mitt arbete innefattar att söka undersöka och systematisera diskrimineringsförbuden såsom de finns upptagna i svensk rätt för att sedan anlägga ett rättsteoretisk perspektiv på resultaten. Projektet omfattar utredning och undersökning av lagstiftningens konstruktion, frågan om huruvida förbudet mot diskriminering innefattar skydd mot multipel diskriminering (dsv diskriminering som sker på flera diskrimineringsgrunder simultant) och intersektionell diskriminering (diskriminering där grunderna för diskriminering inte går att skilja från varandra). Härvid aktualiseras flera skadeståndsrättsliga och processrättsliga frågor av betydelse. Studien baseras på svensk rätt, inklusive EU-rätt och folkrätt, men inkluderar även en internationella utblickar.


Resumé

Erfarenhet

2013 Doktorand, Juridiska institutionen Stockholms universitet

2013 Tingsnotarie, Södertörns tingsrätt

2013 Juristexamen, Stockholms universitet

2012 Biträdande jurist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

2012 Praktikant, Sveriges ständiga representation till FN i New York

2011 Redaktör, Juridisk Publikation

2010 Trainee, Hannes Snellman Advokatbyrå


 • Adress:
  Universitetsvägen 10C
  109 61 Stockholm
 • Direktnummer:
  +46 (0)8 - 16 12 25
 • Faxnummer:
  +46 (0)8-16 25 66
 • E-post:
  maria.naav@juridicum.su.se