Stockholm Centre for Commercial Law

Emil Elgebrant

Docent i civilrätt / Sakrätt

Forskningsområden: Allmän förmögenhetsrätt, insolvensrätt, sakrätt

Forskningsprojektet; Sakrättslig identitet för annat än saker, berör en rad olika rättsliga frågeställningar med samband till sakrättslig identitet och äganderättslig exklusivitet som aktualiseras då mot varandra stående anspråk avser egendomsslag utan fysisk representation (annat än saker).

Forskningsprojektet kan beskrivas som rättsvetenskaplig grundforskning inom det obeståndsrättsliga området med tydliga inslag av allmän förmögenhetsrätt.


Resumé

Publikationer

Monografier

Kryptovalutor – Särskild rättsverkan vid innehav av bitcoins och andra liknande betalningsmedel, Wolters Kluwer, 134 sidor, 2016

Ägande & värde av utsläppsrätter och andra liknande handelsobjekt, en sakrättslig, redovisningsrättslig och skatterättslig studie, ak. avhandling, Jure Förlag, 370 sidor, 2012

 

Artiklar

Förfogandelegitimation och teknikneutralitet, Festskrift till Göran Millqvist, Jure Förlag, 12 sidor, 2019

Olika förfogandeinskränkningar i samägd fastighet, Juridisk Tidskrift, nr 1, 7 sidor, 2018/19

Bitcoinsdomen – ändamål, vilket och vems?, Skattenytt nr. 1, 9 sidor, 2016

Bitcoins – Några funderingar kring ett förhandsavgörande, Skattenytt nr. 4, 13 sidor, 2014

Stefan Olsson, Redovisningsrätt – En introduktion, Recension, Juridisk Tidskrift, nr 1, 4 sidor, 2013/14

Utsläppsrättshandeln och det skatterättsliga avdragsförbudet för sanktionsavgifter, Skattenytt nr. 4, 10 sidor, 2006

 

Antologier och rapporter

Mervärdesskatterättslig klassificeringsproblematik ställs på sin spets vid transaktioner av utsläppsrätter och elcertifikat, Vänbok till Ingrid Arnesdotter, Jure Förlag, 13 sidor, 2012

National Reporter, Taxation of Energy and Traffic, Institut für Österreichisches und Internationales Steuerrecht Institute for Austrian and International Tax Law, 9 sidor, 2008

Internationell handel med utsläppsrätter i ett skatterättsligt perspektiv, Rapport, Svenskt Näringsliv, 35 sidor, 2007

 

Böcker

Rättsfallssamling i kredit- och obeståndsrätt, (red.), Norstedts Juridik AB, 803 sidor 2019

Författningssamling i kredit- och obeståndsrätt och associationsrätt (red.), Norstedts Juridik AB, 683 sidor 2019

 

Remisser

Remissyttrande avseende Regeringskansliets promemoria ”Höjd ambitionsnivå i elcertifikatsystemet till 2020”, Linköpings universitet, 2 sidor, 2015

Remiss av EG-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utvidga gemenskapens system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser samt förslag till beslut rörande medlems, Stockholms universitet, 1 sida, 2008

Remiss av EG-kommissionens förslag till ett direktiv om att inkludera luftfarten i EU:s system för handel i utsläppsrätter (KOM [118 slutlig) samt Naturvårdsverket rapport Att integrera flyget i EU:s handelssytem för utsläppsrätter (rapport 5655), Stockholms universitet, 1 sida 2007

Skatteregler för vissa kyotoenheter (Fi 2005/6264), Stockholms universitet, 1 sida, 2006

 

Konferenser

Blockkedjeteknikens användbarhet – En rättslig probleminventering? Talare på SCCL-seminarium om Blockkedje-teknikens användbarhet för fastighets- och värdepappersmarknaderna, 2 november 2016

Interdisciplinär Rättslig forskning: metodologi eller perspektiv?, konferensbidrag NJD, 2015

Utsläppsrättshandeln och det skatterättsliga avdragsförbudet för sanktionsavgifter, konferensbidrag TOR/Skattenytt, 2006

Att forska om utsläppsrätter i EG-perspektiv – särskilt om ett finansiellt instrument och skatterättsliga perspektiv, konferensbidrag, SMC, 2006


Utbildning

Docent i civilrätt, Stockholms universitet, 2017

Juris doktorsexamen, civilrätt, Stockholms universitet, 2012, Titel: Ägande & värde av utsläppsrätter och andra liknande handelsobjekt; en sakrättslig, redovisningsrättslig och skatterättslig studie. Handledare: Göran Millqvist

Juris kandidatexamen, Stockholms universitet, 2005


Undervisning

Kursföreståndare till och lärare på specialkursen Insolvensrätt med sakrätt

Lärare i skuldebrevsrätt och sakrätt, Civilrätt A

Lärare i avtalsrätt och skadeståndsrätt, Juridisk introduktionskurs


Uppdrag

Ledamot i forskningsavdelningarna för allmän förmögenhetsrätt och insolvensrätt med sakrätt vid SCCL


Språk

Svenska/Engelska


HyperFocal: 0