Stockholm Centre for Commercial Law

Göran Millqvist

Professor i civilrätt /

Forskningsområden: Förmögenhetsrätt, sakrätt, insolvensrätt

Förmögenhetsrätten, med tyngdpunkt i sakrätten, samt obeståndsrätten, är mina huvudsakliga intresseområden, både undervisningsmässigt och forskningsmässigt. Ett forskningsprojekt angående Pant och annan säkerhet i kontoförda finansiella instrument, pågår. En del av detta projekt utgörs av revideringen av monografin Panträtt av Gösta Walin (ny tredje upplaga 2012). Härutöver pågår också forskning kring frågan om hur gränsöverskridande insolvensförfaranden ska styras och regleras, särskilt när det gäller användingen av ”insolvency agreements” eller s.k. ”protocols”.


Resumé

Erfarenhet

2010- Professor i civilrätt Stockholms universitet
1994-2009 Universitetslektor i civilrätt Stockholms universitet
1988-1994 Högskolelektor i rättsvetenskap Lunds universitet

Publikationer

 • Finansiell leasing. Om det finansiella leasingavtalets civilrättsliga innebörd och reglering, (Dis.) Juristförlaget i Lund, Skriftserien nr 84, Lund 1986, 404 s.
 • Konkursförvaltares skadeståndsansvar. Anteckningar rörande konkursförvaltares personliga ansvar för konkursboförvaltningen, Svensk Juristtidning 1991 s. 1-39.
 • Separationsrätt till sammanblandad fungibel egendom, Juridisk Tidskrift 1994-95 s. 500-503.
 • Stegvis tradition tinar upp frysningsprincipen, Juridisk Tidskrift 1998-99 s. 167-173.
 • Traditionsprincipen vid transaktioner mellan bolag och dess ägare, Juridisk Tidskrift 1999-2000 s. 903-907.
 • Ställningsfullmakt, toleransfullmakt och kombinationsfullmakt i högsta domstolens praxis under senare år, Festskrift till Ulf Bernitz, Juridisk Tidskrift 2001 s. 69-83.
 • Kreditsäkerhet över gränserna i kontoförda finansiella instrument – några synpunkter på rättsutvecklingen PointLex nov. 2002 (www.pointlex.com).
 • Om utmätning av immaterialrätt, Persson, Levin, Wolk (red.), Immaterialrätt & sakrätt, Juridiska Fakulteten, Skriftserien nr 71, Stockholm 2002, s. 52-67.
 • Ny Haagkonvention om tillämplig lag för vissa rättigheter i fråga om finansiella instrument som är registrerade på en förvaltare, Juridisk Tidskrift 2002-03 s. 855-869.
 • Swedish Supreme Court Refuses to Enforce an Arbitral Award Pursuant to the Public Policy Provision of the New York Convention, 20 Journal of International Arbitration 493-506, No. 5 Oct. 2003 (tillsammans med L Heuman).
 • Swedish Credit Security Law: A case for Law Reform? (2004) 15 European Business Law Review 861-870.
 • Omsättningsskydd – inte bara en fråga om godtrosförvärv, Juridisk Tidskrift 2005-06 s. 142-146.
 • Säkerhetsöverlåtelse och 37 § avtalslagen. NJA 1952 s. 256 och 1949 s. 744, Flodgren, Gorton, Lindell-Frantz, Samuelsson (red.) Avtalslagen 90 år. Aktuell nordisk rättspraxis, Norstedts Juridik, Stockholm 2005, s. 295-306.
 • Ursäkta röran! Ombyggnad pågår! Svensk civilrätt och kontoförda finansiella instrument, Festskrift till Lars Gorton, Juristförlaget i Lund, Lund 2007, s. 369-388.
 • Tolkning av pantavtal och andra säkerhetsavtal, Vänbok till Axel Adlercreutz, Juristförlaget i Lund, Lund 2007, s. 277-297.
 • Separationsrätt eller kredit. En fråga om redovisningsskyldighet, Juridisk Tidskrift 2007-08 s. 459-465.
 • Traditioner är till för att brytas – så även traditionsprincipen, Festskrift till Lars Heuman, Jure Förlag AB, Stockholm 2008, s. 357-369
 • Redovisningsskyldighet i senare rättspraxis. En skyldighet med komplikationer, Festsksrift till Suzanne Wennberg, Jure förlag AB, Stockholm 2009, s. (ännu ej publicerad).
 • Sakrättens grunder. En lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös egendom, 5 uppl., Stockholm 2009, 196 s.
 • Jordabalken. En kommentar på Internet, Norstedts Juridik AB, Stockholm 2012, kap. 6, (tillsammans med Lars K. Beckman, Mauritz Bäärnhielm, Joakim Cederlöf, Nils Larsson, Magnus Lindberg, Leif I. Nilsson och Stieg Synnergren).
 • Utsökningsbalken. En kommentar, 4 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm 2009, 780 s. (särskilt kap. 6-11, tillsammans med Gösta Walin, Torkel Gregow, Peter Löfmarck och Annina H. Persson, utkommer under 2009).

Utbildning

1978 Jur. kand., Lund
1979 Master of Comparative Law, University of Illinois, USA
1986 Jur. dr. i civilrätt, Lund
1989 Docent i civilrätt, Lund

Undervisning

Grundkursundervisning Civilrätt A och Affärsjuridik. Specialkurser Finansmarknadens Juridik (Finansmarknad och kredit, Insolvensrätt med sakrätt).


Uppdrag

Redaktör för Juridisk Tidskrift.