Stockholm Centre for Commercial Law

Teresa Simon-Almendal

Professor / Finansrätt

Forskningsområden: Skatterätt, processrätt, straffrätt, civilrätt

Min forskning är särskilt inriktad på skattestraffrättsliga frågeställningar och på förfarande- och rättssäkerhetsfrågor inom skatterätten. För närvarande arbetar jag med ett forskningsprojekt om personligt betalningsansvar för juridiska personers obetalda skatter (s. k. företrädaransvar). Projektet är interdisciplinärt och spänner över ämnesområdena skatterätt, associationsrätt, skadeståndsrätt och processrätt.


Resumé

Erfarenhet

1995 jur. kand. Stockholms universitet
1996-97 forskningsassistent Stockholms universitet
1998-2005 doktorand Stockholms universitet
2005 jur. dr. Stockholms universitet
2007 univ. lekt. Stockholms universitet
2010 docent Stockholms universitet
 2015 professor Stockholms universitet

 


Publikationer

I urval:

Ak. avh.: Skatteanpassade transaktioner och skattebrott, Stockholm 2005.

Lärobok:  Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, 14 uppl., Stockholm 2013. Tillsammans med Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz och Christer Silfverberg.

Artiklar

 • Civilrättens betydelse för skatterättsliga bedömningar, och tvärtom – Eller; vad är karta, vad är verklighet?, JT 2012/13, s. 598-619.
 • Skatteplanering, skatteflykt och skattebrott – särskilt om innebörden och betydelsen av skenrättshandlingar och oriktigt betecknade rättshandlingar, SvSkT 2011, s. 314-330.
 • Felaktig skatterådgivning – straff- och civilrättsliga ansvarskonsekvenser, tillsammans med prof. Jan Kleineman, SvSkT 2011, s. 12-28.
 • Ne bis in idem – ett nytt rättsläge?, JT 2009/10, s. 549-569.
 • Mål om oriktig uppgift – ett par processuella och bevisrättsliga frågeställningar, SvSkT 2010, s. 5-30.

 


Uppdrag

 • Avdelningsledare för forskningsavdelningen för skatterätt, SCCL, Stockholms universitet
 • Ledamot i särskilda utskottet, SCCL, Stockholms universitet
 • Ledamot i forskningsutskottet, Jur. fak., Stockholms universitet
 • Vice ordf. i Institutet Skatter & Rättssäkerhet
 • Revisor i Folke Schmidts minnesfond
 • Sakkunnig  i Utredningen om stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet
 • Suppleant i styrelsen för Nordiska Skattevetenskapliga Forskningsrådet

Språk

Svenska, engelska, spanska, franska


Teresa Simon Almendal Webbsida