Stockholm Centre for Commercial Law

Inbjudan

Forskningsavdelningarna

Den vetenskapliga verksamheten äger i huvudsak rum inom forskningsavdelningarna på initiativ av de personer som är engagerade i respektive avdelning. Forskningsavdelningarna utgörs av representanter från akademin, myndigheter, domstolar, advokatbyråer och företag. Ledarna för forskningsavdelningarna är även medlemmar av Vetenskapliga rådet.

Forskningsavdelningarna har en omfattande seminarieverksamhet, vars seminarier bevistas av ett stort antal deltagare – upp till hundra deltagare per seminarium. Det är också vanligt att forskningsavdelningarna samarbetar och anordnar gemensamma seminarier, en följd av att många ämnesområden berör mer än en forskningsavdelning. I vissa fall utvecklas ämnet för seminariet till en större konferens, vilket i sin tur har resulterat i skrifter i SCCL:s skriftserie.

Seminarieverksamheten har varit framgångsrik i det att seminarierna utmynnar i omfattande diskussioner om respektive ämnesområde, vilket är till gagn för såväl mötesdeltagare som för de forskare som är knutna till SCCL. Dessa forskare får därigenom en möjlighet att presentera sina aktuella forskningsområden men även ta del av de diskussioner som förs inom ramen för respektive ämnesområde. Seminarierna ger även övriga deltagare en möjlighet att mötas och diskutera frågeställningar som är av vikt för respektive representants yrkesområde.