Stockholm Centre for Commercial Law

Forskningsavdelningen för fastighetsrättJori-Munukka

Avdelningsledare: Professor Jori Munukka, Stockholms universitet

Inom forskningsavdelningen bedrivs seminarie-, konferens- och publikationsverksamhet med anknytning till det fastighetsrättsliga området. Verksamheten bedrivs inom två enheter, Fastighetsrättsliga diskussionsklubben (FDK) och Hyresrättsliga diskussionsklubben (HDK).

HDK leds av f.d. hyresrådet Håkan Julius. I HDK ägnas intresset primärt åt hyres- och bostadsrättsfrågor, och seminarieverksamheten attraherar många jurister från åtskilliga fält. FDK är en plattform för övriga fastighetsrättsliga spörsmål. Inom avdelningen hålls årligen cirka åtta seminarier, varav en del i samverkan med andra forskningsavdelningar. Ett välbesökt seminarium hos HDK hölls hösten 2011 hos Fastighetsägarna i Stockholm, rörande hyresgästers skadeståndsansvar för skador på lägenheten. Seminariet har nu resulterat i boken Wängberg m.fl. (red.), Hyresgästs skadeståndsansvar, SCCL:s skriftserie nr 17, Jure Förlag 2012. Bland minnesvärda evenemang i FDK kan nämnas ett seminarium om den nyligen stiftade kinesiska äganderättslagen med professor Weixing Shen, Tsinghua University, och ett seminarium om formkravet vid fastighetsköp med doktoranden Elisabeth Ahlinder och professor Christina Ramberg, båda under hösten 2011.