Stockholm Centre for Commercial Law

Forskningsavdelningen för hållbart företagandeBiörn Riese webb

Avdelningsledare: Advokat Biörn Riese, JURIE

Det mellanstatliga engagemanget inom hållbarhetsområdet har stadigt ökat. Ett stort antal initiativ, mellanstatliga konventioner, regleringar och lagar som företagen behöver förhålla sig till har tillkommit. Samtidigt har förväntningarna på företagens frivilliga bidrag inom området ökat. En rad företag gör mer än vad lagen kräver och förbinder sig på olika sätt att ta hänsyn till sociala och miljömässiga aspekter i sin affärsverksamhet.

Aktuella hållbarhetsfrågor innefattar bland annat proaktivt arbete för att skydda miljön, systematiskt arbete för att motverka korruption, åtgärder för att säkerställa goda arbetsförhållanden i leverantörsledet samt åtgärder för att förhindra brott mot mänskliga rättigheter.

Forskningsavdelningen är inriktad på att främja forskning i gränssnittet mellan traditionell affärsjuridik och frågor som rör hållbarhet med särskilt fokus på metoder och strukturer för att ta hänsyn till, utveckla och implementera s.k. soft law för att uppfylla förväntningar från olika intressenter. Forskningen ska syfta till att ur ett samhällsekonomiskt och legalt perspektiv belysa den reglering av hållbarhetsfrågor som sker till följd av de krav som ställs på företag från olika intressenter. Arbetet inom avdelningen ska vidare främja meningsutbytet mellan personer verksamma inom avdelningens område. De aktuella frågorna berör även andra delar av den juridiska fakulteten liksom andra forskningsavdelningar inom SCCL; något som ger möjligheter till såväl samarbete som gemensamma aktiviteter.