Stockholm Centre for Commercial Law

Projekt som bedrivs av Centrets post doc-forskare

Docent Mia Carlsson,  innehavare vid Centret av post doc-stipendium från Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser

Ansvar för annans vållande –  ansvars- och begränsningskriterier för  principalansvar. Traditionell frågeställning i aktuell rättsmiljö.

Genom principalansvaret svarar arbetsgivaren för merparten av de skador som de anställda vållar i tjänsten. Ansvaret är emellertid vidare än så och grundar sig på en relationsnärhet till viss person eller visst kollektiv. Vad detta förhållande mer exakt avser eller under vilka förutsättningar ett ansvar för annan utlöses är oklart. Vem är tillräckligt självständig för att själv stå ansvaret och vem är i en sådan beroende ställning att annan bär ansvaret? Det skadevållande handlandet måste dessutom anknyta till den relationsnärhet som utgör grunden för ansvaret. I lagtexten utpekas handlingar ”i tjänsten”, men inte heller detta begrepp har en klar innebörd; ju lösare samband, desto svagare blir motiven för ansvaret. Forskningsprojektet syftar till att utröna såväl principalansvarets närmare innebörd och funktion som dess vidare gräns. Hur förhåller sig därvid de allmänna och övergripande motiv som anfördes vid reglernas införande för snart 40 år sedan till dagens konkreta tillämpningsfrågor på detaljplanet? Speciellt är att rättsfiguren omfattar tre parter, nämligen den överordnat ansvarige och den underordnat skadevållande samt den skadelidande. På vilket sätt påverkar olika ändamålsaspekter dessa parter emellan ansvaret? Principalansvaret behandlas företrädesvis inom den utomobligatoriska rätten, men det hindrar inte att kontraktsrättsliga förhållanden bör vägas in. Påverkar exempelvis tillitsaspekter i nära relationer omfattningen av principalansvaret och uttolkningen av de olika rekvisit som lagregeln omfattar? Frågor av detta slag kräver en djupare analys och utvärdering av rättsmaterien.

Läs projektbeskrivningen i sin helhet här.

 

Professor Jori Munukka, innehavare av Fastighetsägarna Stockholms forskartjänst i fastighetsrätt till Anders Victorins minne

Forskningsprojektet syftar till att undersöka den europeiska harmoniseringsprocess som pågår på fastighetspanträttens område samt identifiera och utvärdera tänkbara alternativa harmoniseringssätt. De inhemska europeiska fastighetspantsystemen är, i likhet med fastighetssystemen i övrigt, starkt individuellt utformade. Fastighetsrätten och fastighetspanträtten i de olika länderna har i lägre grad än andra rättsområden utsatts för nödvändigheten att anpassa systemen till omkringliggande länders system. En gemensam panträttsordning skulle medföra en bättre konkurrens på kreditmarknaden med lägre kreditkostnader för fastighetsägarna som följd och bidra till ökad fastighetshandel över gränserna. Förutom dessa mera ekonomiska faktorer åstadkoms samtidigt fördelen att såväl fastighets- och kreditgivningsbranschen som gemene man får bättre överblick och trygghet i sitt rättshandlande vid en gemensam ordning i jämförelse med en splittrad ordning.

 

Professor Teresa Simon Almendal, innehavare vid Centret av post doc-stipendium från Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser

Avsikten med forskningsprojektet är att studera det svenska företrädaransvarets innebörd, omfattning och tillämpningsområde såsom det kommer till uttryck i 59 kap. 12-15 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244). Projektets tyngdpunkt ligger på en kritisk granskning av ansvarets konsekvenser från ett rättssäkerhetsperspektiv. Vidare kommer att studeras ansvarsbestämmelsen i förhållande till företrädarens möjlighet att erhålla ersättning för kostnader i skattemål enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. Ett delsyfte med projektet är att undersöka om ansvarsbestämmelsens syftemål – att skapa förutsättningar för att förhindra att juridiska personer utnyttjas mer eller mindre medvetet för att så långt som möjligt låta det allmänna stå för de kostnader som verksamheten medfört – har uppnåtts, eller om det de lege ferenda finns anledning att reformera bestämmelsen.

 

Professor Jessika van der Sluijs, innehavare vid Centret av post doc-stipendium från Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser

Forskningsprojektet är en kontraktsrättslig studie av professionsansvarsförsäkringsavtalet. Monografin kommer att innehålla två delar; en allmän del och en speciell del. I den allmänna delen skall de centrala avtalsrättsliga frågorna för ansvarsförsäkringsavtalet behandlas. Exempel på sådana centrala frågor är de s.k. claims made-klausulerna, de försäkringsavtalsrättsliga biförpliktelserna samt frågor om dubbelförsäkring, underförsäkring, kvittning av konnexa och icke konnexa fordringar, självrisk, ansvarsförsäkringens relation till andra försäkringsformer (t.ex. rättsskyddsförsäkringen) samt preskription. I den speciella delen, där professionsansvarsförsäkringen närmare analyseras, skall bl.a. omfattningsvillkoren, skaderegleringsfrågor samt ansvarsförsäkringen i ett internationellt perspektiv behandlas.

 

Docent Gustaf Sjöberg, forskningen finansieras med stipendier från Karl-Adam Bonniers stiftelse och Foundation for Economics and Law

Forskningen rör huvudsakligen finansiella regleringar och finansmarknadernas funktion. Även centralbanksrätt, associationsrätt och frågor rörande egendomsskydd berörs. En hel del energi ägnas åt de regleringsdiskussioner som följer av den finansiella krisen och mycket tid ägnas för närvarande åt lagstiftningsarbete vad gäller finansiell krishantering och livförsäkringsbolag.