Stockholm Centre for Commercial Law

sccl654

Ett ledande forskningscentrum i Norden för kommersiell rätt

En stor del av forskningen vid den juridiska fakulteten vid Stockholms universitet har präglats av fokus på utvecklingen av den kommersiella rätten. Det var därför naturligt att ett särskilt centrum inrättades för att stärka forskningens roll ytterligare. Stockholm Centre for Commercial Law (Centrum för kommersiell rätt i Stockholm, ofta förkortat SCCL eller bara Centret) inrättades därför vid Stockholms universitets juridiska fakultet den 21 september 2000 på initiativ av professor Jan Kleineman och advokat, jur. dr h.c. Gunnar Nord.

SCCL har som främsta uppgift att främja forskning och forskarutbildning inom affärsjuridiken i vid bemärkelse, utgör en del av Juridiska fakulteten och står under överinseende av Juridiska fakultetsnämnden. SCCL inrättades med inspiration från Centre for Commercial Law Studies vid Queen Mary, University of London. För närvarande arbetar ca 20 forskare vid SCCL med fokus på kommersiell rätt, vilket gör SCCL till Nordens ledande forskningscentrum för kommersiell rätt.

SCCL ska närmare i sin verksamhet fokusera på att:

•  ta initiativ till, leda och samordna forskningsprojekt samt offentliggöra och sprida resultaten därav,

•  insamla och bearbeta forskningsmaterial,

•  anordna vetenskapliga föreläsningar, seminarier och symposier, och

•  sträva efter samarbete med sådana lärosäten, institutioner, organisationer och myndigheter inom och utom Sverige som verkar inom SCCL:s intresseområde.

Det finns ett stort behov av att belysa rättsliga frågeställningar i ett bredare perspektiv än vad som följer av den traditionella indelningen av rättsområdena. Inom modern juridisk forskning finns det också behov av impulser från och samverkan med det praktiska rättslivet inom näringsliv, förvaltning och andra delar av rättsväsendet. Avsikten är att SCCL i sin verksamhet ska skapa broar både mellan skilda juridiska discipliner och mellan den juridiska forskningen och det praktiska rättslivet – allt för att främja kunskapsutbyte mellan praktiker och akademiker. Detta sker bl.a. genom ett stort antal seminarier som anordnas i SCCL:s regi, där målet är att skapa en gemensam plattform för främjandet av ett fritt diskussionsutrymme.

Forskningen vid SCCL bedrivs dels i forskningsavdelningar, dels med enskilda forskarinsatser inom och utom SCCL. SCCL:s huvudsakliga verksamhet är att i stor utsträckning anordna konferenser och seminarier, vid vilka vetenskapliga uppsatser presenteras och diskuteras för att senare publiceras. Mindre, informella, seminarier utgör också en viktig del av verksamheten.

Verksamheten inom SCCL betraktas av rektor för Stockholms universitet som ett profilområde för universitetet och har tilldelats lokaler på plan 6 i universitetsbiblioteket, vilka tills vidare bekostas av universitetets centrala medel. Invigningen av SCCL:s lokaler skedde den 25 april 2007 i närvaro av bl.a. universitetets rektor Kåre Bremer och jur. dr h.c. Peter Wallenberg.