Stockholm Centre for Commercial Law

Skriftserien

SCCL:s skriftserie och bibliotek

En central del av SCCL:s verksamhet är, förutom att anordna seminarier och konferenser, att publicera de forskningsresultat som produceras vid SCCL. I samverkan med professor Peter Wahlgren togs därför en projektplan för SCCL:s publiceringsverksamhet fram och resultatet blev en egen skriftserie. SCCL har också som ambition att inleda ett internationellt samarbete för publicering.

Det är en stor mängd artiklar och forskningsrapporter som publiceras varje år av forskare knutna till SCCL samt föredragshållare vid större seminarier och konferenser. SCCL har därför två olika typer av publikationer vilka publiceras i SCCL:s skriftserie, nämligen SCCL:s årsskrift och sammanställningar av bidrag till specifika konferenser. De föredrag som hållits vid Vetenskapliga rådets sammanträden har emellertid publicerats i Juridisk Tidskrift (JT).

Länk till skriftserien på Jure nätbokhandel.

 

Bibliotek

SCCL har ett omfattande bibliotek i sina egna lokaler, vilket startades genom en donation av framlidne professor Jan Hellner och genom övertagande av Institutet för bolags- och värdepappersrätts bibliotek, vars verksamhet fortsatts av SCCL. Biblioteket har därefter byggts ut genom diverse omfattande donationer av bl.a. professor emeritus Lars Gorton och professor Henrik Edelstam. Även stiftelsen Institutet för företagsjuridik har lämnat stöd till biblioteket.

I och med att Vetenskapliga institutet för skiljedomsrätt vid Stockholms universitet blev en del av SCCL har dess specialbibliotek för svensk och internationell skiljedomsrätt placerats i SCCL:s regi.

Biblioteket erhåller också löpande donationer av Jure Förlag AB avseende nyutkommen svensk litteratur. Biblioteket innefattar nu cirka 5 500 titlar och SCCL har som ambition att successivt bygga upp biblioteket som är tillgängligt för forskare inom området kommersiell rätt samt för SCCL och Vetenskapliga rådet. Målet är att biblioteksverksamheten på sikt ska drivas självständigt och med egen bibliotekarie.

Ansvarig för biblioteket inom SCCL är doktorand Philip Mielnicki. Ansvarig för inköp till biblioteket vid forskningsavdelningen för skiljeförfarande och annan tvistlösning är docent Patricia Shaughnessy.

 

Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok VIISCCL:s skriftserie

Nr. 1    Tvångsinlösen av minoritetsaktier – kommer den nya aktiebolagslagen att lösa problemen? (2003)

Nr. 2    Nyemissioner av aktier – de lege lata och de lege ferenda (2004)

Nr. 3    En svensk kod för bolagsstyrning – Vad är det för något och vad innebär den? (2005)

Nr. 4    Intressekonflikter och finansiella marknader (2006)

Nr. 5    Commercial Law Challenges in the 21st Century – Jan Hellner in memoriam (2007)

Nr. 6    Redovisning och juridik (2008)

Nr. 7    Aktiebolagens minoritetsskydd (2008)

Nr. 8    Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok I (2008)

Nr. 9    Finansiella kriser – betalningssystem och skuldförhållanden (2009)

Nr. 10  Aktieägares rättigheter (2009)

Nr. 11  CISG Part II Conference (2009)

Nr. 12  Marknadsmissbrukslagen i praktiken (2010)

Nr. 13  Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok II (2010)

Nr. 14  A Common Frame of Reference for European Contract Law (2011)

Nr. 15  Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok III (2011)

Nr. 16  Money Laundering (2012)

Nr. 17  Hyresgästs skadeståndsansvar (2012)

Nr. 18  Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok IV (2012)

Nr. 19 Perspectives on Credit Rating Agencies (2013)

Nr. 20 Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok V (2013)

Nr. 21 Bolagsstämma (2014)

Nr. 22 Functional or dysfunctional – the law as a cure? (2014)

Nr. 23 Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok VI (2015)

Nr. 24 Skälig hyra (2015)

Nr. 25 Miljöfarliga sjötransporter – internationella skadeståndsregler (2015)

Nr. 26 Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok VII (2016)

Nr. 27 Festskrift till Lars Pehrson (2016)

Nr. 28 Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok VIII (2017)

Nr. 29 Nordiska förmögenhetsdagarna (2018)

Nr. 30  Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok IX (2018)