Stockholm Centre for Commercial Law

Forskningsfinansiering

SCCL har genom åren varit framgångsrikt avseende beviljade forskningsbidrag och har haft många finansiärer som valt att stödja SCCL:s verksamhet. SCCL erhöll 2005 en stor donation från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, vilket möjliggjorde att SCCL kunde erhålla och renovera egna lokaler 2007. Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse har även därutöver lämnat ytterligare bidrag till säkrande av SCCL:s allmänna verksamhet i ytterligare fem år (t.o.m. 2016). Ytterligare finansiärer av SCCL:s allmänna verksamhet är Skandias vetenskapliga stiftelser.Därutöver har Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse beviljat forskningsmedel till post doc-tjänster vid SCCL. Det har tidigare vid juridiska institutionen inte funnitsmöjligheter till av institutionen finansierad post doc-forskning, vilket gör denna donation än viktigare genom att postdoktoral forskning därmed möjliggjorts. Ragnar stiftelse
De erhållna stipendierna motsvarar sammanlagt 15 års heltidsforskning. På motsvarande sätt valde Fastighetsägarna Stockholm 2007 att donera medel för att inrätta Fastighetsägarna Stockholms forskartjänst i fastighetsrätt till Anders Victorins minne vid SCCL. Ytterligare finansiering har erhållits av LO-Media AB, Proventus AB, TV4 AB och Bonnier AB. MMWbild
SCCL har även inlett ett forskarutbyte, The Stockholm Centre Oxford Fellowship, med The Institute of European and Comparative Law vid University of Oxford. Utbytet möjliggör för en forskare vid juridiska fakultetet att under ett år bedriva forskning i Oxford. Utbytet samfinansieras av Stockholms universitet, Advokatvännerna, Stiftelsen Fakultetskurser, Mannheimer Swartling Advokatbyrå och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå. Skandia
För särskilda ändamål, såsom bokinköp, tryckning och möten, får SCCL efter ansökan kompletterande bidrag från bl.a. Justitierådet Edvard Cassels stiftelse och Juridiska institutionen. Vidare stödjer ett antal intressenter SCCL:s särskilda bibliotek i skiljedomsrätt med ett årligt ekonomiskt bidrag. Forskningsavdelningen för skatterätt erhåller dessutom ett årligt bidrag från intressenter. Torsten stiftelse