Stockholm Centre for Commercial Law

Organisation

Organisation

Styrelsen

SCCL leds av en styrelse med fem till tio ledamöter. Styrelsens ledamöter utses för tre år i taget av universitetets rektor efter förslag från Juridiska fakultetsnämnden. Styrelsen har det övergripande ansvaret för SCCL:s verksamhet och verkar för ett gott förhållande mellan SCCL och intresserade parter inom och utanför Stockholms universitet. Styrelsen tar vidare ansvar för finansieringen av verksamheten inom SCCL.

Styrelsen fattar beslut för SCCL, men får överlåta åt annan att besluta för SCCL, i frågor som rör bl.a. utseende av ledamöter till det särskilda utskottet, vetenskapliga rådet, Senior Visiting Fellows, inrättande av forskningsavdelningar och utseende av ledare för sådana avdelningar, forskningsprojekt som är av större eller strategisk betydelse, seminarier och konferenser som drar betydande kostnader, budget för SCCL och utformande av verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning.

 

Det särskilda utskottet

Det särskilda utskottet består av två till fem ledamöter, varav minst två har vetenskaplig kompetens. Ledamöterna utses av styrelsen. Det särskilda utskottet har ett särskilt ansvar för bl.a. initiativ vad beträffar finansieringen av verksamheten inom SCCL, samordningen av forskningsavdelningarnas vetenskapliga verksamhet, att forskning och forskningsprojekt initieras och samordnas inom SCCL:s ram, att information om forskning och forskningsresultat sprids inom och utanför det vetenskapliga samfundet och att internationella kontakter och samarbete främjas.

 

Föreståndare

Föreståndaren har inför styrelsen det administrativa och ekonomiska ansvaret för SCCL:s verksamhet och utses för tre år i taget av rektor efter förslag från Juridiska fakultetsnämnden och styrelsen. Föreståndaren fattar beslut för att bedriva den löpande verksamheten enligt styrelsens anvisningar och riktlinjer.

Föreståndare: Docent och hovrättsråd Patrik Schöldström

 

Vetenskapliga rådet

Vetenskapliga rådet arbetar med övergripande vetenskapliga frågor inom SCCL:s ram, t.ex. att SCCL:s verksamhet när så krävs, bedrivs i samverkan med det omgivande samhället och mellan olika juridiska discipliner och med andra vetenskaper samt berör angelägna frågor av rättslig karaktär. Medlemmarna i rådet representerar olika rättsvetenskapliga discipliner och skilda praktiska juridiska verksamhetsområden. De besitter hög vetenskaplig kompetens eller annan hög juridisk kompetens inom sina områden. I rådet ingår ledamöterna i styrelsen och det särskilda utskottet, föreståndaren och ledarna för forskningsavdelningarna. Övriga medlemmar av rådet utses av styrelsen.