Stockholm Centre for Commercial Law

Administration och lokaler

Verksamheten i SCCL:s lokaler

Eftersom kommersiell rätt anses vara ett viktigt profilämne för Stockholms universitet har universitetet valt att finansiera SCCL:s lokaler på plan 6 i det av Ralph Erskine ritade universitetsbiblioteket i Frescati. Ombyggnaden och inredningen av lokalerna färdigställdes under 2007 enligt ritningar och anvisningar från SCCL:s anlitade arkitekt, Paulina Berglund, Waldemarsson Berglund Arkitekter AB. Lokalerna invigdes formellt den 25 april 2007 och 2011 tillfördes SCCL ytterligare lokaler som byggdes om och inreddes i samma stil som befintliga lokaler (vilka finansierades av Juridiska fakulteten och SCCL gemensamt). Lokalerna har också utsmyckats med konst som lånats från universitetets konstsamlingar och Statens konstråd.

Uppbyggnaden av en egen forskningsmiljö i SCCL:s lokaler med numera 20 arbetsplatser, biblioteksutrymmen med forskarplatser och sammanträdesrum har pågått sedan 2007. I lokalerna sitter en blandning av yngre och mer etablerade forskare, från doktorander till emeriterade professorer. Gästande forskare kan också använda sig av de forskarplatser som står till förfogande i SCCL:s bibliotek, för forskning under kortare eller längre tidsperioder.

 

Att arbeta vid SCCL

Det har varit en uttalad policy redan från början när SCCL etablerades, och särskilt från det att SCCL erhållit egna lokaler, att SCCL ska tillhandahålla en trivsam och stimulerande arbetsmiljö utan hierarkiska strukturer. SCCL:s lokaler främjar det spontana mötet där aktuella rättsfrågor diskuteras. SCCL kännetecknas av stor kollegialitet, utbyte av idéer och framför allt anordnas det årligen ett stort antal seminarier, vilket underlättar för forskarna att hålla sig à jour med aktuella frågeställningar. Dessutom är dessa seminarier en stor källa till inspiration för medarbetarna.

Att SCCL har en mycket god arbetsmiljö bekräftades också av Juridiska institutionens arbetsmiljöenkät avseende doktoranderna som genomfördes 2011. Där framhölls SCCL:s arbetsmiljö som såväl inspirerande som stödjande och bekräftande för doktoranderna, något som är glädjande eftersom detta är en av de huvudprinciper som styr det dagliga arbetet vid SCCL.

Administrativa rådet 

Professor Göran Millqvist (föreståndare)
Jur. dr. Caroline Nordklint
Doktorand Fredrik Sandberg
Doktorand Alexander Unnersjö