Stockholm Centre for Commercial Law

Golv hemsida

Allmänt

Ett viktigt syfte med SCCL är att se till att den juridiska forskningen ständigt tillförs nya impulser från det omgivande samhället och att forskningen i relevanta delar därmed anknyter till det praktiska rättslivets behov. Lika viktigt är att forskningsresultaten sprids på ett effektivt sätt och att forskarna arbetar aktivt i de olika forskningsavdelningarna med både att föra ut nya forskningsresultat och att fånga upp aktuella problemställningar att anordna seminarier kring.

Avsikten är att dessa målsättningar ska uppnås genom att information om behovet av forskning inom särskilda områden kanaliseras till forskningsavdelningarna, att forskningsavdelningarna sinsemellan samverkar och att projekten och projektidéerna blir föremål för fortlöpande diskussion och behandling vid seminarier eller liknande. Därutöver är det givetvis viktigt att SCCL bibehåller sin publiceringsverksamhet för att synliggöra de senaste forskningsresultaten.