Stockholm Centre for Commercial Law

Karta hemsida

Samarbeten

Nationellt samarbete

Under 2007 inledde SCCL ett samarbete med Justitiedepartementet, enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt. Syftet med samarbetsavtalet är bl.a. att hålla gemensamma seminarier, ge möjlighet för forskare vid SCCL att deltaga som experter i utredningar och låta forskare vid SCCL företräda departementet vid internationella förhandlingar och konferenser. Inom ramen för samarbetet har SCCL tillsammans med Justitiedepartementet bl.a. anordnat en internationell konferens om en gemensam referensram för europeisk avtalsrätt under det senaste svenska ordförandeskapet i Europeiska unionen.

På motsvarande sätt inledde SCCL under 2010 ett samarbete med Finansdepartementet, Sveriges Riksbank, Riksgäldskontoret och Finansinspektionen. Samarbetsavtalet syftar till att bl.a. hålla gemensamma seminarier, låta representanter för myndigheter ingå i referensgrupper för doktorandprojekt och möjliggöra för forskare vid SCCL att delta i eller leda offentliga utredningar. Detta har bl.a. lett till ett samarbete med professor Howell Jackson, Harvard Law School, i samband med att han genomförde en undersökning av den svenska finansiella tillsynen. Därutöver deltar representanter från de fyra myndigheterna i SCCL:s forskningsavdelning för finansmarknadsrätt.

SCCL samarbetar också med nationella och internationella forskningscentra inom juridik och ekonomi som t.ex. CEVIA och FICOFIMA vid Köpenhamns universitet, Juridiska fakulteten vid Syddansk universitet samt SIFR vid Handelshögskolan i Stockholm.

 

European Law Institute

SCCL har, främst genom sin ordförande advokat och ordförande i riksbanksfullmäktige Johan Gernandt, varit en av initiativtagarna till och bistående vid inrättandet av ett europeiskt rättsligt forum år 2011, för samarbete mellan ledande rättsvetenskapliga forskningsinstitutioner i Europa. Syftet med ett sådant forum, European Law Institute, är att främja gränsöverskridande kontakter mellan akademiker och praktiker främst på förmögenhetsrättens område.

 

Internationellt samarbete

På senare år har SCCL:s huvudsakliga fokus varit att utöka sitt internationella samarbete och som ett exempel på ett sådant samarbete kan nämnas att SCCL 2011 inledde ett samarbete med University of Oxford och colleget Christ Church, vilket bl.a. innebär att en svensk forskare inom ramen för The Stockholm Centre Oxford Fellowship får möjlighet att som anställd vid University of Oxford forska där under ett helt läsår. Vidare ska SCCL tillsammans med University of Oxford en gång varje år anordna en internationell konferens inom kommersiell rätt.

SCCL håller för närvarande på att etablera kontakter med framstående forskningsinstitut i Sydamerika, USA och Tyskland för att stärka det internationella nätverket och därvid främja ett ökat inslag av gränsöverskridande forskning mellan olika discipliner och länder.

I september 2012 anordnade SCCL ett symposium där SCCL:s framtida internationaliseringsprojekt diskuterades och riktlinjer för framtida samarbetsformer antogs. Samarbetet med Oxford University leds av The Oxford Committee. Ordförande i kommittén är professor Jan Kleineman.