Stockholm Centre for Commercial Law

Senior Visiting Fellows

Till SCCL knyts Senior Visiting Fellows, som utses av styrelsen efter förslag av det särskilda utskottet. Till Senior Visiting Fellow kan utses forskare i juridik som är eller har varit verksamma vid universitet eller högskola utanför eller inom Sverige samt personer som anses besitta förmåga till vetenskaplig forskning. Avsikten är att etablera ett varaktigt samarbete mellan dessa personer och SCCL för att främja forskning av gemensamt intresse och internationell samverkan.

 

Hittills har SCCL etablerat samarbete med följande Senior Visiting Fellows:

 

Professor Hugh J Ault

F.d. domare vid Europeiska gemenskapernas domstol Stig von Bahr

Professor emeritus Lars Gorton

Ekon. lic. Mats Isaksson

F.d. justitierådet Gertrud Lennander

Professor emeritus Gustaf Lindencrona

Professor emeritus Sven-Olof Lodin

Professor David B. Wilkins, Harvard Law School, USA